Home » algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geen spannende dingen, wel belangrijk om te weten

ALGEMENE VOORWAARDEN PIXELSZ ONLINE VORMGEVING 2018

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Pixelsz online vormgeving.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pixelsz onlinevormgeving.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Pixelsz online vormgeving gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Pixelsz online vormgeving verrichtte handelingen.
 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.6 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Pixelsz online vormgeving, een door Pixelsz online vormgeving gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Pixelsz online vormgeving en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pixelsz online vormgeving en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Pixelsz online vormgeving gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Pixelsz online vormgeving zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pixelsz online vormgeving niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Pixelsz online vormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Pixelsz online vormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 40% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Pixelsz online vormgeving niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Pixelsz online vormgeving.
 5. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels een jaarlijkse factuur.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Pixelsz online vormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (1) maand voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Pixelsz online vormgeving altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 12. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Pixelsz online vormgeving wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Pixelsz online vormgeving mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Pixelsz online vormgeving omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien dewebsite bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pixelsz online vormgeving zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Pixelsz online vormgeving de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien er een onderhoudspakket wordt afgenomen bij Pixelsz online vormgeving dan kunnen hierbij maximaal 5 .nl domeinen kosteloos worden geregistreerd. Meerdere .nl en overige domeinextensies zoals .nu, .eu, .com zullen jaarlijks worden gefactureerd volgens een marktconforme prijs
 3. Pixelsz online vormgeving is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 4. Indien opdrachtgever een onderhoudsabonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Pixelsz online vormgeving zijn inbegrepen, dan zal Pixelsz online vormgeving hier voor zorgdragen.
 5. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Pixelsz online vormgeving zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Pixelsz online vormgeving. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Pixelsz online vormgeving maximaal 30 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
 6. Indien er geen onderhoudspakket wordt afgenomen is Pixelsz online vormgeving niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks uitvoeren indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds vijf dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Pixelsz online vormgeving aan opdrachtgever kosten door.
 7. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering dooreen bepaalde persoon zal Pixelsz online vormgeving steeds gerechtigd zijn dezepersoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeftPixelsz online vormgeving het recht om bepaalde werkzaamheden door derden telaten verrichten.
 9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdigaan Pixelsz online vormgeving zijn verstrekt, heeft Pixelsz online vormgeving het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Pixelsz online vormgeving het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Pixelsz online vormgeving hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 11. Indien door Pixelsz online vormgeving of door Pixelsz online vormgeving ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Pixelsz online vormgeving gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Pixelsz online vormgeving Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Pixelsz online vormgeving, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het contactformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.
 4. Na goedkeuring van de grafisch ontwerp is het niet mogelijk nog grote wijzigingen aan het ontwerp door te voeren. Hiervoor wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Pixelsz online vormgeving gefactureerd.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (1) één maand. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) één jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming vaneen opzegtermijn van (1) één maand.
 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met eenminimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) één jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) één maand.
 4. Pixelsz online vormgeving kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Pixelsz online vormgeving gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Pixelsz online vormgeving heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Pixelsz online vormgeving niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Pixelsz online vormgeving zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Pixelsz online vormgeving kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van niet nakoming van artikel 5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 7. Eventuele webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
 8. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek totverhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoudverwijderd.
 9. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost ofgebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Pixelsz online vormgeving hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichtingaan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. Pixelsz online vormgeving rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd ondervoorbehoud is.
 4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
 5. Uiterlijk (14) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.
 6. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Pixelsz online vormgeving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Pixelsz online vormgeving daartoe bevoegd.
 2. De door Pixelsz online vormgeving bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikteintellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Pixelsz online vormgeving.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Pixelsz online vormgeving te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Pixelsz online vormgeving van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Pixelsz online vormgeving sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Pixelsz online vormgeving ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Pixelsz online vormgeving voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Pixelsz online vormgeving zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Pixelsz online vormgeving te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Pixelsz online vormgeving in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Pixelsz online vormgeving is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pixelsz online vormgeving kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.7 van deze voorwaarden.
 7. Pixelsz online vormgeving is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Pixelsz online vormgeving ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. Pixelsz online vormgeving maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Pixelsz online vormgeving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Pixelsz online vormgeving geen invloed kan uitoefenen.
 9. Pixelsz online vormgeving is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derdenworden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Pixelsz onlinevormgeving doorgevoerd.
 10. Pixelsz online vormgeving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren(met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/ofdomeinnaamregistrant.
 11. Pixelsz online vormgeving is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentiesvan derden die de diensten van Pixelsz online vormgeving aanbieden of aanprijzenaan haar klantenbestand.
 12. Pixelsz online vormgeving maakt bij de levering van haar diensten gebruik vansoftware en diensten van derden. Pixelsz online vormgeving is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Pixelsz online vormgeving vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Pixelsz onlinevormgeving. Pixelsz online vormgeving is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Pixelsz online vormgeving gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Pixelsz online vormgeving kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.4 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Pixelsz online vormgeving en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
 3. Pixelsz online vormgeving kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Pixelsz online vormgeving heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Pixelsz online vormgeving gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Pixelsz online vormgeving verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Algemene Voorwaarden Pixelsz online vormgeving. Laatst aangepast op: 28 December 2015 om 11:49, versienummer: 2016001